Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 19.09.2012 | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.09.2012 Pykälä 356
Tekninen lautakunta

§ 356

19.09.2012

 

LAUSUNTO JANI MÄKELÄN YM. VALTUUSTOALOITTEESTA "MUUTOKSIA LAPPEENRANNAN MAAPOLIITTISEEN OHJELMAAN"

 

335/012/2012

 

TEKLA § 356

Oheismateriaali:

- Jani Mäkelä ym. valtuustoaloite 28.5.2012

 

Jani Mäkelä ym. ovat tehneet 28.5.2012 valtuustoaloitteen Lappeenrannan kaupungin Maapoliittisen ohjelman muuttamiseksi.

 

Maapoliittinen ohjelma säätelee erityisesti teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimen sekä kaavoituksen toimintaa. Maapoliittisessa ohjelmassa on täysi määräysvalta jätetty kaupunginhallitukselle tapauksissa, mitkä poikkeavat Maapoliittisen ohjelman yleisistä säädöksistä. Nämä asiat valmistelee kaupunginkanslia tarpeen mukaan teknisen toimen avustamana.

 

Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi toteaa, että valtuustoaloitteessa todettu Maapoliittisen ohjelman periaate "maakeinottelun estäminen ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen maanhankinnassa" toteutuu parhaiten riittävän aikaisella ja määrällisesti riittävin määrärahoin tehdyin maahankinnoin. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittäviä maakauppoja noin 10 vuotta ennen oletettua käyttötarvetta. Tämä edellyttäisi nykyistä suurempaa määrärahavarausta maanhankintaan.

 

Valtuustoaloitteessa viittaus yhdenvertaisuusperiaatteeseen ei ole kunnan päätöksin hoidettavissa oleva asia, vaan se vaatii eduskunnan tahtoa. Ulkopolitiikan hoito on viime kädessä lainsäädäntöä. Syrjintä kansallisen alkuperän perusteella on rikoslaissa kielletty.

 

Valtuustoaloitteessa mainittua ainutkertaisessa kulttuurimaisemassa olevien tonttien myymistä käypään hintaan tukee myös kilpailulaki 12.8.2011/948. Tämä laki tuli voimaan 1.11.2011 Maapoliittisen ohjelman 2010 hyväksymisen jälkeen. Yritystoimintaan tarkoitettujen tonttien myynnillä tarjouskilpailuin voidaan poistaa merkittävä osa tästä ongelmasta. Pienteollisuuden toimintaedellytyksiä ei tällä saa kuitenkaan vaarantaa.

 

Vastauksina valtuustoaloitteen ehdotuksiin kiinteistö- ja mittaustoimi ilmoittaa:

 

1. EU:n ulkopuolisten maan ostajien suhteen ei voida menetellä muista poikkeavalla tavalla. Tonttien vuokraaminen EU:n ulkopuolisille ei muuta asiaa oleellisesti mitenkään, sillä vuokrasopimus voidaan siirtää kolmannelle. Vuokrasopimus tulee olla pitkäaikainen ja vapaasti siirrettävissä, jotta sitä voidaan käyttää rahoituksen vakuutena ja näin turvata rakennushankkeen rahoitus.

 

2. Tonttien myyminen käyvän hinnan mukaisesti voidaan parhaiten toteuttaa tarjouskilpailuin. Tämän mahdollistaa nykyinenkin Maapoliittinen ohjelma. Tarjouskilpailujen käyttöä voidaan lisätä. Kilpailua rajoittavia maanmyyntisopimuksia ei nykyisellään voida tehdä. Tämä ei edellytä muutosta Maapoliittiseen ohjelmaan.

 

3. Asuinympäristön ja kaupunkikuvan kannalta merkittävistä hankkeista tiedottamisesta luottamushenkilöille ja kansalaisille on harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen. Väylähankkeista (tiet, rautatiet, sillat) tiedottaminen on tarpeen jo suunnitteluvaiheessa. Liikeyritysten sijoittumisesta Lappeenrantaan tiedotus tulee jättää yrityksen itsensä harkittavaksi ennen tonttihakemuksen tai ostotarjouksen tekemistä. Sijoittuminen Lappeenrantaan voi merkitä yrityksen kasvua tai toiminnan päättymistä monelta muulta paikkakunnalta. Liiketoiminnan piiriin liittyvät liikesalaisuudet edellyttävät omaa toimintatapaansa.

 

Kiinteistö- ja mittaustoimen näkemyksen mukaan Jani Mäkelän ym. tekemän valtuustoaloitteen perusteella ei ole syytä muuttaa Lappeenrannan Maapoliittista ohjelmaa 2010. Maapoliittista ohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain ja seuraavan tarkistamisen yhteydessä voidaan näitä valtuustoaloitteessa esitettyjä asioita käsitellä uudestaan. (Kari Hartikainen)

 

Tj Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Jani Mäkelän ym. valtuustoaloitteesta "Muutoksia Lappeenrannan Maapoliittiseen ohjelmaan".

 

Tekla Asia jätettiin pöydälle.

 
©